Portal za korisnike (tržišni operater)

Portal za korisnike operatora tržišta podjeljen je na dva djela javni i zasebni dio. Omogućuje automatsku i ručnu objavu važnih podataka u svrhu transparentnog pregleda elektro-energetskog tržišta, upravljanje bilančnom shemom za dodavanje novih članova, pristup financijskim dokumentima, prikaz informacija o članstvu. Dostavljanje rezultata bičančnog obračuna i ljetnog obračuna članovima trga, upravljanje cjelokupnim postupkom izračuna bilančnog obračuna i administraciju korisnika portala.

Javni dio portala dostupan je svim korisnicima, dok je pristup privatnom djelu portala ograničen samo sa korisnike kojima je prethodno bio dodjeljen certifikat.

Pristup portalu omogućen je odgovornim osobama bilančne grupe i bilančne podgrupe. Svakom članu bilančne scheme je omogućena registracija sa kojom dobiva pristup portalu. Rješenje podržava  autentikaciju i autorizaiju upotrebom kvalificiranih digitalnih certiikata izdavatelja unutar područja EU.

Prijava na e-novosti